Fuktskador

Fuktskador förekommer i många olika former och kan ha många olika orsaker. Förhöjt fukttillstånd är ofta grundorsaken till ohälsa i inomhusmiljön. FuktCom erbjuder:

Fuktskadeutredning
Vi utför våra fuktskadeutredningar enligt det system som tillämpas av Byggdoktorerna (www.byggdoktor.com). Det innebär att vi fullt ut fastställer orsaken till att en skada har uppstått. Syftet med denna noggranna orsaksutredning är att åtgärdsprogrammet skall bli helt rätt, varken för litet eller för omfattande, och absolut inte inriktat på fel orsak. Detta förfaringssätt är särskilt viktigt i de fall skadan kan medföra en tvist mellan olika parter.

fuktskadeutredning

Fuktskadeinventering
Inventering av fuktskador görs i syfte att hjälpa fastighetsägaren att prioritera rätt åtgärder i en skadad byggnad. Denna tjänst är kostnadseffektiv för fastighetsägaren inför en ombyggnad, eftersom den ger möjlighet att prioritera åtgärder och bedöma vilken/vilka fastigheter som har störst behov.

Fuktskadeinventering kombineras ofta med miljöinventering av farligt avfall, vilket krävs inför ombyggnad

fuktskadeinventering

Fuktberäkning
Fukttillståndsberäkningar används lämpligen i samband med skadeutredningar för att jämföra uppmätta fuktförhållanden mot vad som kan förväntas vara ett normalt tillstånd för konstruktionen. FuktCom erbjuder beräkningstjänster både vid nyproduktion och vid skadeutredningar även åt andra skadeutredare.

fuktberakning

Loggning av fukttillstånd
Vid kontroll av konstruktioners funktion krävs ofta en längre övervakning av fukttillståndet för utvärdering. Detta kan gälla krypgrunder, vindar, torkklimat i byggprocesser och inuti golv- och väggkonstruktioner