Inomhusmiljö

Vi spenderar huvuddelen av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har därför stor inverkan på vårt välbefinnande. Begreppet ”Sjuka Hus” eller ”SBS” (Sick Building Syndrom) används som benämning på byggnader där skadebilden är komplex och där människor som vistas i byggnaden uppvisar diffusa symptom, såsom trötthet, huvudvärk etc.

Följande tjänster erbjuder vi:

Inomhusmiljöundersökning
En undersökning av inomhusmiljön kan beröra många riskfaktorer i en byggnad från skadade konstruktioner till inomhusklimat. Vi använder oss därför av ett systematiskt tillvägagångssätt enligt
”Swesiaq-modellen” för att styra mot rätt åtgärder och för att undvika att fokus hamnar fel (www.swesiaq.se).

inomhusmiljoundersokning

Luftkvalitet/lukt
Vi utreder och bedömer den byggnadstekniska orsaken till dålig luftkvalitet eller elak lukt. Först när källan fastställts och orsaken är konstaterad kan rätt åtgärd föreskrivas.

Golvstatusanalys
Vi bedömer vilken påverkan golvuppbyggnaden avseende underlag, spackel, lim och golvbeläggningar har på inomhusmiljön. Genom fukt- och emissionsmätningar kan vi konstatera om det föreligger en tekniskt påvisbar skada.

golvstatusanalys

Ventilerade golv
Mekaniskt undertrycksventilerade golv väljs ofta som åtgärd vid fukt- och emissionsproblem. Vi upprättar objektsanpassade läggningsanvisningar och utför projektering, information och funktionskontroll vid läggning.

ventilerade_golv

Kemiska emissioner i material

Provtagning enligt ”kammar-metod” utförs på uttagna materialprover som misstänks vara kemiskt skadade, exempelvis golvprov.

kemiska_emissioer_i_material

Miljöinventering

Inventering av farligt avfall utförs före ombyggnad eller rivning. Denna omfattar avfall som måste omhändertas separat som exempelvis: Asbest, PCB, tungmetaller, PAH, kreosot, oljor etc.

Vi utför även PCB-inventering av fastigheter enligt PCB-förordningen (2007:19) som ställer tydliga krav på inventering (www.sanerapcb.nu).

miljoinventering